Dotacje UE

Szanowni Państwo,

W związku z planowaną realizacją projektu grantowego w ramach projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej” (nr Projektu: RPDS.01.03.02-02-0009/17) realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI), Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB, w ramach procedury rozeznania rynku, prosimy o złożenie oferty.

Szczegóły zapytania (plik pdf) wraz z formularzami ofertowymi (plik doc) znajdują się w załączonym dokumencie.

Termin składania ofert: 12.02.2019 r.

 

Zaproszenia do składania ofert: zapytanie ofertowe nr 2/2016


Zał. nr 4 projekt umowy ramię pomiarowe z dnia 11.03.2016 – dostawa ramienia pomiarowego 3D wraz z przeprowadzeniem szkolenia

Pismo wykonawcy ramię z dnia 11.03.2016 – dostawa ramienia pomiarowego 3D wraz z przeprowadzeniem szkolenia

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 – dostawa ramienia pomiarowego 3D wraz z przeprowadzeniem szkolenia

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 15.06.2016 – dostawa ramienia pomiarowego 3D wraz z przeprowadzeniem szkolenia

Zaproszenia do składania ofert: zapytanie ofertowe nr 3/2016


Zapytanie ofertowe nr 3/2016 – dostawa frezarki CNC

Zapytanie ofertowe nr 3/2016 – załącznik edytowalny.